Boordtabel concurrentievermogen – 2e editie

Vandaag, woensdag 25 november, heeft Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters samen met de FOD Economie de tweede editie van de Boordtabel van het Concurrentievermogen voorgesteld, 6 maanden na de publicatie van de 1e editie. In de boordtabel wordt de competitiviteit van België geobserveerd aan de hand van een 40-tal indicatoren, gegroepeerd rond 4 thema’s. De Belgische prestaties worden voor deze indicatoren vergeleken met de prestaties van onze buurlanden: Duitsland, Frankrijk en Nederland.

De 2e editie van de Boordtabel toont aan dat er een opvallend kantelpunt in het concurrentievermogen is. Er is namelijk voor het eerst sinds 2008 een gunstige evolutie van de loonkost per eenheid.

Minister van Economie Kris Peeters focuste daarnaast op duurzame ontwikkeling en circulaire economie. Zo laat hij een studie uitvoeren over de levensduur van producten en laat hij onderzoeken of het klopt dat bepaalde consumptiegoederen kunstmatig verouderen.

Op initiatief van Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters stelt de FOD Economie elke 6 maanden een Boordtabel van het Belgisch Concurrentievermogen op. Dit referentiedocument vergelijkt onze prestaties met die van Duitsland, Frankrijk en Nederland. De 1e editie van de Boordtabel, die in juni 2015 werd voorgesteld, schetste een “nulmeting” van het Belgische concurrentievermogen bij de aanvang van de legislatuur. 6 maanden na de publicatie van het referentiedocument, kunnen we vandaag een eerste update opmaken.

Voor het eerst sinds 2008 gunstige evolutie van de loonkost per eenheid

De Belgische kostencompetitiviteit kent  een vooruitgang ten opzichte van de cijfers in juni 2015. Dit is onder andere te danken aan een opvallende evolutie van de loonkosten per eenheid, voor het eerst sinds 2008:

  • Loonkosten  en productiviteit moeten worden beoordeeld in het licht van hun niveau én in het licht van de evolutie die ze doormaken;
  • De productiviteit steeg in België met 1% tussen 2013 en 2014, en ligt qua niveau op die manier nog steeds hóger dan in de buurlanden. Dit blijft een absolute troef;
  • De evolutie van de loonkosten kon worden beperkt tot 0,9%. Het niveau van de loonkost blijft nog boven dat van de buurlanden, maar de inhaaloperatie is duidelijk ingezet;
  • De loonkost per eenheid in België kent hierdoor een gunstige evolutie, maar bleef boven die van de buurlanden: terwijl België een daling van de loonkost per eenheid product (ratio loonkost en productiviteit) met -0,1% noteerde, zagen we een stijging in de buurlanden.
  • Dit is een kantelpunt: tussen 2013 en 2014 nam de loonkost in België mínder toe dan in de 3 buurlanden, en bleef onze productiviteit tegelijk stijgen, terwijl enkel in Nederland de productiviteit nog meer steeg.

“Dit is een belangrijk kantelpunt, want na de lichte achteruitgang van het kostenconcurrentievermogen in België tussen 2008 en 2013, knopen we nu opnieuw aan met een gunstige evolutie. Het competitiviteitspact en de taks shift plaveien hiervoor de weg,” omschrijft Minister van Economie Kris Peeters.

Daarnaast lezen we in de Boordtabel ook:

  • België scoort nog steeds hoog op internationale rankings over gezondheidszorg, de kwaliteit van de infrastructuur, de openheid van de economie voor handel en het algemeen ondernemingsklimaat.
  • Ook ons onderwijs blijft een sterk punt, en dan vooral de kwaliteit van het primair onderwijs en de kennis van wiskunde en wetenschappen in het secundair en hoger onderwijs.
  • Tot slot blijft België een land van innovatie. We hebben onderzoekinstellingen van wereldniveau en de samenwerking tussen industrie en universiteiten op het vlak van R&D is bijzonder nauw.
  • Maar er zijn ook nog belangrijke werkpunten. Tot de geciteerde zwaktes van België behoren onder meer de overheidsfinanciën, het fiscaal klimaat én de arbeidsmarkt. De tewerkstellingsgraad van België ligt, met 67,3%, lager dan het gemiddelde van de eurozone en van de buurlanden. Een lichte stijging in 2013, heeft die trend nog niet kunnen ombuigen.

“Ik blijf  werken aan een meer dynamische arbeidsmarkt. Het aantal jobs moet omhoog. De tax shift dient dat doel. De verlaging van de loonkosten zijn immers niet alleen goed nieuws voor de concurrentiekracht van onze bedrijven, maar ook voor wie vandaag zonder job zit. Bovendien zorgen lagere werkgeversbijdragen in de eerste plaats voor meer jobs in de lagere loonschalen. En dat zijn net de jobs die het meest geschikt zijn voor doelgroepen die vandaag het moeilijkst aan de bak komen”, besluit Minister van Werk en Economie Kris Peeters.

Prioriteit: circulaire economie

Minister van Economie Kris Peeters focuste tijdens de persvoorstelling in het bijzonder op één aspect van ons concurrentievermogen: de duurzame ontwikkeling. Volgende week start in Parijs de Klimaatconferentie, misschien wel de belangrijkste in de geschiedenis van de mensheid.

Ook in eigen land is actie nodig, blijkt uit de 2e editie van de Boordtabel. De Belgische energie-intensiteit steeg in 2013 nog ten opzichte van 2012. Dit kan onder andere toe te schrijven zijn aan de toegenomen economische activiteit. Het niveau van de energie-intensiteit blijft echter wel nog steeds onder het niveau van 2010. Ook in de buurlanden steeg de energie-intensiteit in 2013 in vergelijking tot het jaar voordien.

“Ik zal dit thema vanuit mijn bevoegdheden de komende jaren hoog op de agenda houden door volop te focussen op de circulaire economie. Dit wordt één van de prioriteiten in de Beleidsnota Economie die ik deze namiddag in de Kamer zal voorstellen. Zo wil ik onder andere een studie laten uitvoeren naar de levensduur van producten en mogelijke kunstmatige veroudering van consumptiegoederen. Daarnaast wil ik een Kenniscentrum oprichten waar de expertise over dit thema verzameld en gedeeld wordt”, schuift Minister van Economie Kris Peeters naar voren.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel