CD&V lanceert ouderschapsplan | Sonja Becq wil tweede verblijfsregister invoeren

CD&V-Kamerlid Sonja Becq heeft een wetsvoorstel klaar dat ouders verplicht om in een plan duidelijk te maken hoe ze voor de kinderen zullen zorgen na een echtscheiding. Wie in onderling overleg scheidt, doet dit nu al. Vechtscheidingen kunnen echter worden uitgesproken nog voor er ook maar één maatregel over de kinderen op papier staat. “Dankzij ons ouderschapsplan komt de zorg voor de kinderen van bij de inleiding van de scheiding reeds aan bod”, aldus Becq.

Scheiden heeft niet enkel gevolgen voor de echtgenoten, maar ook en vooral voor de kinderen. Het is belangrijk dat er van bij het begin van de echtscheiding nagedacht wordt over de gevolgen voor de kinderen. Zij moeten immers weten dat ouders blijvend om hen geven. IPOS-onderzoek wijst uit dat het in het belang van het kind is dat er over de gevolgen voor hen wordt nagedacht en dat zij zich betrokken voelen.

De invoering van het ouderschapsplan is een goede aanzet om ouders, ook in moeilijke emotionele omstandigheden, te laten nadenken over de concrete gevolgen en regelingen voor de kinderen. Het ouderschapsplan wil minnelijke schikkingen en bemiddeling stimuleren. Een bemiddelde oplossing wordt vaak beter gedragen door alle partijen. De nieuwe federale regering is alvast het engagement aangegaan om alternatieve oplossingstrajecten (bemiddeling, minnelijke schikkingen) te promoten om geschillen zoveel mogelijk buiten de rechtbank op te lossen.

Sonja Becq: “Vandaag kan men zeer snel uit de echt scheiden zonder vooraf iets te regelen. Snelheid is één factor, maar de kwaliteit van het echtscheidingsproces waarin over een goede regeling van de gevolgen van de scheiding wordt nagedacht, is van nog meer belang”.

De bedoeling van dit wetsvoorstel is niet om extra procedures in het echtscheidingsproces in te voeren, maar om mensen aan te zetten na te denken over de gevolgen. Dat gebeurt vandaag nog veel te weinig bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO). Een echtscheiding duurt vandaag nog even lang als vroeger, alleen is het gevecht verplaatst van de echtscheiding naar de gevolgen ervan. Vaak zijn de kinderen hiervan de dupe.

Concreet voeren we bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO) de verplichting in om een ouderschapsplan bij het verzoekschrift te voegen waarin de afspraken worden opgenomen met betrekking tot de kinderen waarvan beide echtgenoten de ouders zijn. Afwezigheid van overeenstemming over alle punten belet evenwel de echtscheiding op zich niet. De eisende partij of elk van beide echtgenoten moeten dan een voorstel formuleren aangaande die aspecten waarover zij geen overeenstemming kan bereiken. Zij kunnen dan vragen aan de rechter om daarover uitspraak te doen. Dit verzoek kan echter niet gebruikt worden om de echtscheiding te blokkeren.

“Niet de kinderen, maar de ouders kiezen om hun huwelijk niet meer voort te zetten. Goede afspraken in het belang van het kind zijn dan enorm belangrijk. Het ouderschapsplan biedt een goed kader om beslissingen te nemen, en kan toekomstige conflicteren vermijden”, besluit Sonja Becq.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonja Becq wil tweede verblijfsregister invoeren

Volgens het federaal regeerakkoord zal de regering voor kinderen in co-ouderschap ‘onderzoeken op welke manier deze kunnen opgenomen worden in een tweede verblijfsregister’. CD&V-Kamerlid Sonja Becq wil zolang echter niet wachten. Zij zal in de commissie Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel indienen dat moet toelaten minderjarige kinderen in het kader van co-ouderschap op te nemen in een verblijfsregister van een tweede  verblijfplaats. Daarmee herneemt ze een eerder voorstel van haar partijgenote Katrien Schryvers, thans Vlaams parlementslid.

Globaal gezien mag het aantal echtscheidingen dan wel afnemen, de cijfers blijven relatief hoog. In 2012 werden er in België 26.145 echtscheidingen geregistreerd. Daarnaast gaan ook tal van koppels die ongehuwd samenwonen en kinderen hebben uit elkaar. Feit is dat de kinderen na de breuk niet noodzakelijk meer bij de moeder verblijven.

Sinds de wet van 1995 inzake het co-ouderschap kiezen steeds meer ouders ervoor om samen verantwoordelijk te blijven voor de opvoeding van hun kinderen. Ze nemen samen de belangrijkste opvoedkundige beslissingen, zoals bijvoorbeeld de schoolkeuze, vanuit de idee dat kinderen zo hun band met zowel de vader als de moeder behouden. Dat dit wel enkele praktische en administratieve moeilijkheden met zich meebrengt, hoeft niet te verbazen.

Kunnen deze kinderen bijvoorbeeld wel gebruik maken van de kortingen die gemeenten geven aan hun inwoners zoals in het zwembad of voor gemeentelijke speelpleinwerking, als zij gedomicilieerd zijn bij de ouder die woonachtig is in een andere gemeente? Gescheiden mama’s of papa’s die naar de apotheker willen gaan, hebben bovendien de identiteitskaart nodig van hun ziek kind.

Dergelijke praktische problemen wil CD&V-Kamerlid Sonja Becq voorgoed uit de wereld helpen. Zij heeft dan ook het wetsvoorstel van Katrien Schryvers opnieuw ingediend: ‘De doelstelling van ons voorstel is tweeledig: wij willen niet alleen kinderen laten genieten van meer rechten, maar in het kader van veiligheid heb je zo ook een beter zicht wie er wanneer op welk adres verblijft’, aldus beide parlementsleden.

Wat gebeurt immers er in geval van rampen? Als kinderen op het moment van een bepaalde ramp, zoals een woningbrand, verblijven bij de ouder bij wie ze niet gedomicilieerd zijn, kunnen veiligheidsdiensten via het verblijfsregister snel duidelijkheid krijgen of er mogelijk nog kinderen in een woning aanwezig zijn.

Dit voorstel heeft geen budgettaire gevolgen. Het is immers niet de bedoeling om door de inschrijving in het verblijfsregister fiscale voordelen in het leven te roepen voor de ouder bij wie de kinderen tijdelijk verblijven. ‘Met dit voorstel bieden wij een concrete oplossing voor enkele vervelende praktische beslommeringen in geval van co-ouderschap. We moeten dit snel kunnen goedkeuren’, besluit Becq.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel