CD&V wil een beter statuut voor pleegouders

In België zijn er 7.500 pleegouders. Zij zorgen op vrijwillige basis voor 10.000 kinderen, jongeren of volwassenen door hen een warme thuis te bieden of door hen te helpen zo zelfstandig mogelijk te leven. Zij ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding van 12 tot 50 euro per dag. CD&V vindt dat pleegouders alle steun verdienen en heeft daarom een wetsvoorstel klaar dat hen een volwaardig statuut geeft dat hun rechten en plichten regelt.

CD&V-Kamerlid Sonja Becq stelde hierover een parlementaire vraag aan minister van Justitie Koen Geens, die de belangrijke rol van pleeggezinnen in de samenleving erkende. ‘Ondanks het feit dat pleegouders de kinderen die zij een warme thuis bieden opvoeden en verzorgen, worden zij in de praktijk vaak geconfronteerd met heel wat moeilijkheden. CD&V wil ook tegelijkertijd het bestaande pleegzorgverlof uitbreiden tot 10 dagen voor iedere pleegouder’, aldus Becq.

Pleeggezinnen zijn immers belangrijk. Toch worden pleegouders vaak geconfronteerd met praktische problemen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld geen kids-ID aanvragen, wat nodig is om op reis te gaan. Als het kind bovendien dringende zorgen nodig heeft, moeten de pleegouders zich eerst nog wenden tot de ouder(s) of de jeugdrechter. Pleegouders die het kind gedurende enige tijd opvoeden en vaak het beste de noden en zorgen van het kind kennen, worden ook nog steeds in heel wat zaken niet gehoord en kunnen geen beslissingen nemen in het belang van het kind. Zij worden ook niet geïnformeerd over heel wat beslissingen die nochtans een invloed hebben op de pleegzorgsituatie.

‘Mijn wetsvoorstel wil aan pleegouders bepaalde rechten toekennen die verbonden zijn aan de opvang van een kind in een pleeggezin, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de ouders’, zegt Becq daarover. De invoering van het statuut komt ook tegemoet aan verschillende Europese aanbevelingen om een wettelijke regelgeving te voorzien inzake pleeggezinnen.

Koen Geens beklemtoonde dat in het regeerakkoord een engagement staat dat een wettelijk statuut uitgewerkt zal worden, rekening houdende met de primaire opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders. Dat is volgens Sonja Becq ook de bedoeling van haar wetsvoorstel. Pleegouders moeten immers zeggenschap krijgen in dagdagelijkse en dringende noodzakelijke aangelegenheden. De ouders zullen wel het recht van toezicht behouden. In tegenstelling tot vandaag, zullen pleegouders zich bovendien tot de rechtbank kunnen wenden in het belang van het kind, en betrokken worden in procedures die betrekking hebben op het pleegkind. Het voorstel voorziet ook een blokkaderecht indien het kind gedurende lange tijd voortdurend werd opgevangen in het gezin. Dit heeft tot gevolg dat de ouders het kind niet onmiddellijk kunnen wegtrekken uit het gezin.

Om pleegouders nog meer te ondersteunen, hebben Kamerleden Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer en Sonja Becq ook – reeds in september – een wetsvoorstel ingediend om het pleegzorgverlof op te trekken. Pleegouders kunnen vandaag tot 6 dagen verlof nemen voor zaken die betrekking hebben op pleegzorg. Zij willen het pleegzorgverlof uitbreiden met 4 dagen op het moment dat een nieuw pleegkind in het gezin wordt opgenomen, en dit om de praktische regelingen te treffen die dan nodig zijn. Daarboven moet het ook mogelijk worden om de verlofdagen aan beide pleegouders toe te staan, waar ze vandaag nog onder de twee moeten worden verdeeld.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel