"Code voor bestuurders van intercommunales"

Het nieuws rond PubliPart roept heel wat vragen op. Terecht. Voor CD&V zijn volgende punten essentieel:

  1. Het systeem van intercommunales is an sich een goede zaak: gemeenten die samenwerken om uitdagingen aan te gaan die ze alleen veel moeilijker kunnen aanpakken. Nutssectoren zoals elektriciteit of water zijn voorbeelden bij uitstek.
     
  2. Vlaanderen heeft strenge regels rond intercommunales, ook wat betreft vergoedingen. Er is een maximum van 205 euro per vergadering, en men moet wel degelijk hebben deelgenomen aan een vergadering – wat niet meer dan logisch is. Deze regels moeten ook gelden in Brussel, waar binnen de regering aan een voorstel gewerkt wordt. Het is nodig dat de regels in de verschillende gewesten op elkaar worden afgestemd, gelet op intercommunales die actief zijn in verschillende gewesten.
     
  3. PubliPart is geen intercommunale, en valt dus ook niet onder de hierboven beschreven regels. Voor CD&V moeten dergelijke tussenstructuren scherp tegen het licht worden gehouden. Wanneer openbare besturen rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in vennootschappen, moet erover gewaakt worden dat deze rechtspersonen een code respecteren, met betrekking tot vergoedingen, het beleid en het ethisch karakter van de activiteiten.  CD&V wil hiervan op korte termijn werk maken. Dergelijke structuren moeten ook transparant aan gemeenteraden worden meegedeeld.
     
  4. Er bestaat vandaag een mandatenaangifte, waarbij politici elk jaar moeten meedelen welke mandaten ze hebben, en of deze vergoed worden. De mandatenaangifte is momenteel verplicht voor parlementsleden, regeringsleden, schepenen, hoge ambtenaren en bestuurs- en directieleden van intercommunales. Zoals al aangegeven, zijn de vergoedingen voor het werk in een intercommunale in regels gegoten. Maar meer openheid en transparantie is een goede zaak, dus staan wij open voor mogelijke voorstellen. Zelf zal CD&V alvast voorstellen indienen om alle leden van raden van bestuur en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent, te verplichten een aangifte van hun mandaten te doen.

 

Voorzitter
Wouter Beke

 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel