Dag van het gezin

Is het niet elke dag een beetje de ‘Dag van Gezin’ vraagt u zich af? Jazeker, maar toch maken we vandaag extra tijd om stil te staan bij de kleinste plaats die mensen samenbrengt, laat samenleven en laat zorgen voor elkaar.

Het gezin, in welke vorm dan ook, is voor CD&V de belangrijkste bron van verbondenheid. Een veilige plaats waar kinderen kunnen opgroeien, waar iedereen zichzelf kan zijn, kwetsbaarheid kan tonen en zich op eigen tempo kan ontwikkelen.  Daarom is het gezin ook één van de belangrijkste bouwstenen van een betrokken samenleving.

Dat gezin wil CD&V koesteren. En daarom neemt CD&V als beleidspartij op federaal en Vlaams niveau initiatieven om het gezin, ouders en kinderen, te ondersteunen.

Gezinnen die kiezen voor kinderen ondersteunen

Iedereen ondervindt dat een goede en gezonde combinatie werk-gezin in onze samenleving onder druk komt te staan.  Iedereen is natuurlijk vrij hoe deze werk-gezin balans  in te vullen. Maar vanuit het beleid willen het kader creëren om ouders daarbij te helpen.

Enkele voorbeelden:

Zorgen voor voldoende aanbod in de kinderopvang:  De doelstelling van het decreet om in 2016 voor de helft van de kinderen een opvangplaats te hebben, is behaald. 

Het totaal aantal plaatsen voor baby’s en peuters bedraagt nu 94.738. Sinds de start van het decreet zijn er 1.953 plaatsen bij gekomen en er zijn nog 809 nieuwe plaatsen komende. Vanaf 2020 willen we dat er een aanbod is voor alle gezinnen met een behoefte aan kinderopvang

Op federaal vlak heeft CD&V nieuwe voorstellen gedaan rond het opnemen van ouderschapsverlof en de verlenging van de duur ervan. Ook voor mensen die willen zorgen voor zwaar zieke familieleden (mantelzorg) wil CD&V een verdubbeling van het verlof.

Belangrijk voor een goede combinatie werk-gezin, is het zorgen voor wendbaar en werkbaar werk. Maatregelen die dit mogelijk moeten maken zijn ondermeer de loopbaanspaarrekening, de aanpassing van de verlofstelsels, de uitbreiding van het tijdskrediet voor zorgnoden en glijdende werktijden.

Om jonge gezinnen te ondersteunen en kinderarmoede tegen te gaan wil CD&V ook het systeem van de kinderbijslag hervormen zodanig dat elke kind een gelijk basisbedrag krijgt en er een sociale toeslag komt voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.

Gezinnen koopkracht bieden

De taxshift zorgt ervoor dat 1,7 miljard EUR wordt besteed aan koopkrachtmaatregelen voor iedereen die werkt, met een focus op de lage en middeninkomens. Gezinnen zullen dus minder personenbelasting moeten betalen. Daarenboven wordt er gewerkt aan de hervorming van de belastingschijven met een berekening van de verhoging van de gezinslast die voordelig is voor gezinnen.

Nog bijkomende ondersteuning

Ook op andere vlakken zit CD&V niet stil om alle vormen van gezinsgvorming verder te ondersteunen. Dat gebeurt op het vlak van de adoptieregelingen, pleegzorg en draagmoederschap.

Ook met de hervorming van het erfrecht dat in de steigers staat, worden gezinnen vermogensrechtelijk ondersteunt. En omdat de wetgeving zich moet aanpassen aande nieuwe gezinsvormen en gewijzigde samenlevingspatronen, wordt er gewerkt aan een gezinsvriendelijke hervorming van de successierechten.

U ziet, voor christendemocraten staat de mens centraal. Vanuit het beleid kiezen wij ervoor alle mensen te steunen die zorg  dragen voor een ander op een duurzame basis. Mensen bijstaan, stimuleren en ondersteunen met raad en daad. Dat is voor CD&V het nieuwe WIJ.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel