De keten is zo sterk als de zwakste schakel

Doorzetten voor een actieve en integrale veiligheidsketen

Vandaag bespraken de parlementaire fracties van CD&V de uitdagingen rond veiligheid, tijdens de fractiedagen van de partij in Brugge.

CD&V bouwt aan een betrokken samenleving. Een plaats waar mensen kansen krijgen en verantwoordelijkheden nemen. Waar we elkaar niet loslaten en samen bouwen aan de toekomst. Een betrokken samenleving kan echter niet werken zonder veiligheid. Iedereen weet dat absolute veiligheid niet bestaat. Maar mensen verwachten wel dat politici zorgen voor een omgeving waar ze niet continu bang over de schouder moeten kijken. Het is aan ons om het evenwicht te vinden dat zekerheid biedt, maar ook wegblijft van verkramping die initiatief ontmoedigt.

Er is de voorbije 2 jaar enorm veel werk verzet op vlak van veiligheid. Maatregelen zijn voorgesteld, bediscussieerd en uitgevoerd. Tijd is te kostbaar om die discussies opnieuw te voeren. We moeten dus voortgaan op de ingeslagen weg. Omdat het de juiste weg is, en omdat er resultaten geboekt worden.

CD&V wil een integrale aanpak. Veiligheid is veel breder dan terreur. Het terugdringen van verkeersdoden moet een prioriteit blijven. Wat ‘kleine’ criminaliteit wordt genoemd, zorgt vaak voor enorme frustraties. En ook terreur blijkt vaak verweven met andere criminele feiten.

CD&V wil dat elk niveau zijn rol speelt. Dat begint op het lokale niveau. De burgemeester is de sleutelfiguur in het gemeentelijke en stedelijke veiligheidsbeleid. Onderwijs en Welzijn zijn onmisbare spelers op vlak van preventie en detecteren van problemen. Politie, veiligheidsdiensten en justitie vormen het federale sluitstuk. Europa moet de grote internationale veiligheidsuitdagingen het hoofd bieden.

Onze leidraad is ‘voorkomen waar het kan, ingrijpen waar het moet’. Wij zetten in op een actieve en integrale veiligheidsketen.

Enkele punten uitgelicht

1)      Radicalisering en terrorisme aanpakken

a.       Bestrijding financiering terrorisme (‘bitcoins’)

b.       Burgerschapseducatie en schoolinterventieteams

2)      Een nieuwe informatiecultuur

a.       Gedeeld beroepsgeheim

b.       Camera’s ten dienste van allen

3)      Een alert gerecht en bestuur

a.       BIBOB: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

b.       Kenniscentra voor lokale besturen

4)      Criminele fenomenen aanpakken

a.       Family Justice Centers

b.       Strengere bestraffing wegpiraten

5)      Geen veiligheid zonder middenveld

a.       Minder niet-erkende en niet-gecontroleerde plaatsen van erediensten

b.       Professionele imamopleiding

Hier vindt u de powerpoint.

Hier vindt u de integrale tekst over de 'Actieve en Integrale Veiligheidsketen'.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel