De Vlaamse centen zijn in goede handen

CD&V is van oordeel dat de voorliggende begroting evenwichtig is. Ook nu houdt de regering het evenwicht tussen besparen, hervormen en investeren. Daarbij wees hij op de aangehouden groeipaden voor welzijn en onderwijs: “Ruim de helft van de nieuwe investeringen beslaat deze domeinen. De Vlaamse centen zijn in goede handen.”

Hoewel de mondiale economische vooruitzichten nog steeds niet rooskleurig zijn, toont de Vlaamse economie voorzichtige tekenen van heropleving. Reden te meer om de budgettaire discipline te handhaven: “Het is niet te verantwoorden dat we de Vlaamse gezinnen inspanningen vragen, maar ons eigen huishouden niet op orde zouden zetten.”

Van den Heuvel hekelde daarbij de struisvogelpolitiek van de verzamelde oppositie: “Zij blijven het licht van de zon ontkennen. Het constante afbranden van noodzakelijke hervormingen staat gelijk aan het doorschuiven van  schulden naar de volgende generaties. Dat gebrek aan ernst en realiteitszin is de reden waarom zij geen deel uitmaken van deze regering.”

Waar de federale taxshift de loonkosthandicap ingrijpend verminderd, blijft Vlaanderen nog enigszins in gebreke. CD&V juicht natuurlijk de jobcreatie als gevolg van de investeringen in scholen, ziekenhuizen, wegeninfrastructuur, … toe, maar dringt aan op een meer proactieve houding inzake arbeidsmarktbeleid: “Vlaanderen kan door de 6de staatshervorming ook zelf de loonkosten verlagen voor wie dat het meest nodig heeft. We hebben er ook de middelen voor. Maar concrete maatregelen blijven voorlopig uit. Hoog tijd om echt werk te maken van werk.”

Economische groei, als noodzakelijke voorwaarde voor sociale vooruitgang. En daar komen de maatregelen op de beleidsdomeinen welzijn en onderwijs prominent in beeld.

De modernisering van het secundair onderwijs, het Masterplan Scholenbouw, het loopbaanpact voor leerkrachten … “Stuk voor stuk belangrijke veranderingsprocessen om ons onderwijs internationaal aansluiting te laten houden worden nu eindelijk aangepakt. We gaan die vorm geven in intense dialoog met het onderwijsveld”, zegt Koen Van den Heuvel.

De uitdagingen in welzijn zijn er niet minder om. Onze gezinnen kunnen blijvend rekenen op substantiële ondersteuning via de schoolpremie en de kinderbijslag. De persoonsvolgende budgetten voor personen met een beperking om mensen de regie over hun eigen leven terug te geven worden verder uitgerold. De vermaatschappelijking van de zorg, uitbreiding van de kinderopvang en de ouderenzorg, de Vlaamse sociale bescherming, …

“De regering honoreert de afspraken die werden gemaakt bij de formatie. Gezien de budgettaire krapte is dat geen sinecure. Maar het zou van weinig verantwoordelijkheidszin getuigen om een proces dat de meest kwetsbaren in de samenleving ten goede komt, niet ten volle door te voeren.”

De CD&V-fractieleider liet ook niet na te wijzen op de noodzaak aan doortastende maatregelen ter versterking van de woonmarkt. Ook hier heeft Vlaanderen de hefbomen in handen. CD&V pleit voor een nieuw evenwicht tussen de rechten van de huurder en die van de verhuurder. Nieuwe financieringsformules moeten energierenovatie versnellen en privaat kapitaal naar de sociale woonsector leiden. Koen Van den Heuvel: “52% van de huurders besteedt meer dan 30% van zijn inkomen aan huur. We mogen niet meer talmen met de vormgeving van een nieuwe Vlaamse huurwetgeving. CD&V maakt hier een speerpuntdossier van.”

 

Los van het feit dat de Vlaamse impact op het wereldklimaat bijzonder klein is, is CD&V op dit vlak ambitieus. De vergroende verkeersfiscaliteit is een eerste belangrijke stap, maar de partij wil verder gaan. Ze breekt opnieuw een lans voor het rekeningrijden, het mobiliteitsbudget, een prominentere plaats voor de fiets en de vergroening van het openbaar vervoer. Ze roept ook andere verantwoordelijke ministers op hun duit in het zakje te doen wat hun beleidsdomeinen betreft: “Een ambitieus klimaatplan werkt maar als iedereen aanpikt. Zeker het beloofde energiepact, de lange termijnvisie op ons energiebeleid, is een belangrijke bouwsteen. Er is nood aan resultaat.”

Van den Heuvel nam namens CD&V duidelijk positie in ten aanzien van het opbod in het kader van de vluchtelingenproblematiek. Hij roept op het opbod aan harde maatregelen te stoppen en echt leiderschap te tonen. Noch de nieuwkomer, noch de samenleving is gebaat bij bangmakerij en polarisering. Vlaanderen kan niet onbeperkt vluchtelingen opvangen, maar beschikt wel over de structuren om de oorlogsvluchtelingen die hier toekomen in bescherming te nemen en te begeleiden in de opbouw van een toekomst hier of elders.

“Er is niets mis mee de grenzen van onze solidariteit te bepalen en die ook te bewaken, om plichten tegenover rechten te zetten, maar de solidariteit zelf kan nooit in vraag worden gesteld alleen omdat ons dat electoraal beter uitkomt. Het is goed dat de minister-president dat nu ook duidelijk heeft verwoord”, meent de CD&V-fractievoorzitter.

Tegelijk riep hij ook de oppositie op meer verantwoordelijkheidszin te tonen. De verwijten die zij uiten in het kader van het vluchtelingendebat mogen dan al terecht zijn, zij hanteert dezelfde techniek van bangmakerij als het op het hervormingsbeleid van de regering aankomt: “Stop met zeggen dat onze sociale zekerheid wordt afgebouwd terwijl ze net duurzaam verankerd wordt. Ook u maakt de mensen onterecht bang.”

Tot slot benadrukte Koen Van den Heuvel waarom CD&V deze regering steunt. Om te hervormen wat moet hervormd worden: “Aan de zijlijn is het makkelijk roepen, maar ben je irrelevant als het erop aankomt de toekomst vorm te geven. Onze unieke bijdrage aan deze regering blijft de dialoog met het middenveld, en de samenleving. Het maakt dat we economisch groeien, en internationaal de maatstaf zijn en blijven op sociaal vlak.”

 

 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel