“Fiscale stimulans voor studenten die leren, werken of ondernemen combineren”

Jongeren die hun opleiding combineren met werken of ondernemen, zullen in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven. Vandaag heeft de Federale Regering – mede op voorstel van Minister van Werk en Economie Kris Peeters – een voorstel daarover principieel goedgekeurd. Jongeren die in het stelsel van Leren en Werken of in het proefproject duaal leren van Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits stappen, vallen onder de toekomstige maatregel. In september wordt dat duaal leren in 33 scholen aangeboden.

De Federale Regering heeft vandaag het statuut student-ondernemer goedgekeurd waardoor jongeren die hun opleiding combineren met werken of ondernemen in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven. Het voorstel  creëert een statuut voor student-ondernemers tussen 18 en 25 jaar. “Dit is een echte doorbraak. Ondernemen wordt hiermee voor studenten even aantrekkelijk als jobstudent zijn”, aldus Minister van Werk en Economie Kris Peeters. Minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Tevens gaan we in op de verzuchting van hoger onderwijsinstellingen en studenten om de combinatie van studeren en ondernemen aantrekkelijk te maken.”

Het statuut student-ondernemer voorziet in het volgende:

1.     Een voordelige bijdrageregeling aan het sociaal statuut voor de student-ondernemer  die een inkomen heeft dat lager is dan de drempel die geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep:

-       geen bijdragen verschuldigd als zij jaarlijkse inkomsten hebben die lager zijn dan 6.505,33 €;

-       tarief van 21% (20,5% vanaf 2018) op de inkomstenschijf tussen 6.505,33 € en de beroepsinkomstendrempel van 13.010,66 €;

2.     Het behoud van rechten inzake gezondheidszorgen (als persoon ten laste als zijn inkomsten lager zijn dan 6.505,33 € en als titularis als hij bijdragen betaalt);

3.     De inkomsten als student-ondernemer worden voor het bepalen of iemand fiscaal ten laste is, gelijkgeschakeld met de gekende jobstudenten.

Diezelfde gelijkschakeling (cf. punt 3) wordt ook doorgevoerd voor studenten in een stelsel van duaal leren. Concreet voor dit jaar 2016 zullen jongeren met inkomsten en  vergoedingen verkregen uit het alternerend of duaal leren tot € 6.535 toch nog fiscaal ten laste blijven van hun ouders.

De duale opleiding houdt in dat jongeren hun diploma kunnen behalen door te leren op de werkvloer. Op voorstel van de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk Hilde  Crevits en Philippe Muyters is door het Vlaams Parlement intussen een decreet goedgekeurd voor een vereenvoudigd statuut voor jongeren in alternerende opleidingen.

De jongeren die vandaag in een opleiding Leren en Werken, leren combineren met een werkcomponent, krijgen een leervergoeding. Door die vergoeding  kan het gebeuren dat de jongere een bepaald plafond van inkomsten overschrijdt, waardoor hij of zij  niet langer fiscaal ten laste is van zijn of haar ouders, ook al is de vergoeding zo laag dat de jongere daarmee niet zelfstandig kan leven.

Het voorontwerp van wet dat de federale regering vandaag, op voorstel van Minister van Werk en Economie Kris Peeters, samen met de federale Ministers van Financiën, Sociale Zaken en Zelfstandigen,  goedkeurde, komt hieraan tegemoet door jongeren die leren en werken combineren fiscaal vrij te stellen tot 6.535€.

Minister van Werk Kris Peeters: “Het voorstel voorziet dat jongeren die een vergoeding  in een alternerende opleiding krijgen, net zoals de jongeren in een studentenjob of als student-ondernemer, fiscaal niet afgestraft worden. Dit is een belangrijke maatregel om de inspanningen van de regio’s te ondersteunen: werkervaring is voor studenten zeer belangrijk voor hun latere kansen op de arbeidsmarkt.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Met deze beslissing maken we het leren en werken aantrekkelijker voor jongeren en komen we tegemoet aan vragen van de Vlaamse Onderwijsraad, de SERV en Syntra. We nemen een belangrijke drempel weg voor jongeren en hun ouders om te kiezen voor leren en werken, hetzij in het huidig stelsel Leren en Werken, het zij in een proefproject duaal leren dat start in september via een proefproject in 33 scholen.”

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel