Gedragscode brouwerijcontracten officieel ondertekend

Maandag 21 december werd een gedragscode tussen de brouwerijen, drankhandelaars en horeca-uitbaters getekend. Dit was het resultaat van maandenlange gesprekken met Horeca Vlaanderen, Horeca Wallonië, Horeca Brussel, Belgian Brewers, en FEBED - Federatie van Drankenhandelaars, op initiatief van Minister van Economie Kris Peeters en Minister voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus.

De gedragscode focust op de informatieverstrekking vóór het afsluiten van contracten en op evenwichtige contractvoorwaarden tussen de verschillende partijen, zijnde de horeca-uitbater enerzijds en de brouwer en/of drankenhandelaar anderzijds.

 

Kleinere ondernemers zijn soms het slachtoffer van bepaalde contracten of gebruiken. Minister van Economie Kris Peeters en Minister van KMO’s Willy Borsus focussen in hun beleid niet toevallig op een betere bescherming van de KMO’s en evenwichtige B2B-contracten. Daarom hebben beide ministers de brouwers en de horecasector samengebracht om een gedragscode uit te werken, en de sector te versterken.

Ik wou de noodkreet van de horecasector niet zomaar laten voorbijgaan. Dit is een cruciale economische sector die 120.000 mensen tewerk stelt. Bovendien slaagt de sector erin om de werkgelegenheid te behouden, niet in het minst voor veel ongeschoolde en laaggeschoolde mensen. Daarnaast ontwikkelden we met de collega’s in de federale regering een volledig pakket van maatregelen die de horecasector ten goede komen: goedkopere overuren, een versoepeling van de studentenarbeid en meer flexibele gelegenheidsarbeid via flexi-jobs,” aldus Minister van Economie Kris Peeters.

Minister Willy Borsus, bevoegd voor KMO’s: “Deze sectoren (horeca, brouwerij en drankenhandelaars) zijn in mijn ogen prioritair, want ze vormen het hart van onze economie, maar ook van ons maatschappelijk leven. Voor de betrokken bedrijven en de 40.000 betrokken zelfstandigen was de verbetering van de contractuele relaties een bijzonder belangrijke doelstelling. Deze code strekt er niet enkel toe de goede relaties tussen de actoren onderling te waarborgen, doch ook de rentabiliteit van onze waardevolle horecazaken te behalen, in stand te houden of te bewaken.

 

Inhoud van de gedragscode

Met hun handtekening hebben de Belgische Brouwers, FEBED, Horeca Vlaanderen, Horeca Wallonië en Horeca Brussel aangetoond dat de eigen economische belangen hand in hand kunnen gaan met een gedeelde verantwoordelijkheid voor de toekomst van hun sector. Deze gedragscode biedt ademruimte aan de horeca en rechtszekerheid aan de leveranciers.

 

De belangrijkste punten in de gedragscode zijn:

 • Horecaondernemers zullen beter geïnformeerd worden vooraleer ze een contract met een brouwer of drankenhandelaar ondertekenen: welke verbintenissen, vergoedingen, voordelen, … .
   
 • Horecaondernemers krijgen meer vrijheid om hun zaak te runnen. Met uitzondering van zaken die in eigendom van een brouwer of drankenhandelaar zijn, zullen horecazaken vanaf heden minimum 2 soorten speciaalbieren vrij kunnen kiezen. Los van de bieren die de brouwer of drankenhandelaar aanbiedt.
   
 • Voor nevenproducten zoals koekjes, suiker of detergenten, zullen horecazaken vrij kunnen kiezen waar ze dat aankopen. Horecazaken mogen dat aankopen waar ze dat het goedkoopst vinden. Hetzelfde geldt voor sterke dranken, maar hier wordt de drankenhandelaar of brouwer de mogelijkheid geboden om het product tegen een gelijkaardige of lagere prijs aan te bieden.
   
 • Horeca-ondernemers zullen vanaf nu een opleiding moeten volgen die een brede waaier aan thema’s behandelt: van bedrijfsbeheer over hygiënische voorschriften tot het omgaan met alcoholmisbruik en agressie.
   
 • De code voorziet ook realistische quota die van verschillende elementen afhankelijk zijn zoals de ligging en de historiek van de horecazaak, doch ook de ervaring van de uitbater, met daarbij ook een jaarlijkse evaluatie van deze quota.
   

De gedragscode stipuleert ook enkele onaanvaardbare praktijken door de brouwer of drankenhandelaars, die verboden worden:
 

 • Controles van de naleving van drankafnamecontracten in de privéwoning van de horecaondernemer;
 • De verplichting om ook voor privégebruik drank af te nemen;
 • Het opleggen van verplichte verkoopprijzen;
 • De goedkeuring vereisen van de brouwer of drankenhandelaar voor de verkoopprijzen;
 • Toegang eisen tot lokalen die niet verbonden zijn aan de uitbating;
 • De bepaling dat de huurovereenkomst verbroken kan worden wegens het niet voldoen aan de minimale afnameverplichtingen;
 • De overeenkomst van toepassing verklaren op niet vermelde uitbatingsadressen;
 • Verplichtingen opleggen over openingsuren en –dagen;

 

Ook de horecaondernemers moeten zich aan enkele regels houden:

 • Ze moeten zich houden aan de bestemming van het pand;
 • Ze kunnen enkel drank afnemen bij derden als dat volgens de gedragscode is toegelaten.
 • De code voorziet minder zware vergoedingen.
 • Ten slotte wordt er een verzoeningscommissie opgericht; zij zal op de naleving en de uitlegging van de gedragscode toezien. Hieruit vloeit voort dat de verzoeningscommissie de hoven en rechtbanken niet vervangt.

 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel