Gehoorschade: maatregelen om versterkt geluid beter te controleren in Brussel

Op voorstel van de minister van Leefmilieu, Céline Fremault, heeft de Brusselse regering op 26 januari laatstleden het besluit rond versterkt geluid goedgekeurd. Dat moet de bevolking sensibiliseren over en beschermen tegen gehoorschade. Eén op de twee jongeren heeft op 20-jarige leeftijd reeds te maken gekregen met gehoorproblemen. Deze veelzeggende vaststelling heeft de regering er onder meer toe aangezet om via dit nieuwe besluit het gehoor van de burgers te beschermen. Het besluit stelt een duidelijk kader en maximum toegelaten geluidsniveaus voor de verspreiding van versterkt geluid vast, namelijk  85 dB zonder voorwaarden. In samenwerking met de Staatssecretaris bevoegd voor Digitalisering Bianca Debaets zal een Smart City luik de link tussen leefmilieu en economie nog verder uitbouwen. Er zal financiële steun gaan naar de instellingen die ermee akkoord gaan hun geluidsniveaus in real time door te geven. Daarbovenop krijgen zij een bijkomende visibiliteit (weergeven van playlists, nuttige informatie over de zaak, etc...). 

Waarom en met welke bedoeling?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent heel wat activiteiten waarvoor versterkt geluid nodig is, of dat nu in zalen of buiten is. Boven een bepaalde grens kan geluidsversterking echter een reëel probleem voor de volksgezondheid vormen. Bijna 90% van de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar heeft minstens een keer te maken gekregen met tijdelijke tinnitus (oorsuizen) aard na een ongewenste blootstelling aan lawaai. Maar bijna 15% lijdt helaas reeds aan permanent oorsuizen, een teken van onomkeerbare en definitieve gehoorschade! Het publiek moet beschermd worden.  Ten opzichte van een regelgeving die in onbruik geraakt is (1977), diepgaande wijzigingen in de muzikale omgeving (veel meer lage frequenties) en in de luistergewoontes (hoger volume) komt de nieuwe wetgeving met een duidelijk kader voor de verspreiding van versterkt geluid: muziek en stem.

 

Wie is hierbij betrokken?

Dit besluit is het resultaat van een globale benadering. Alle actoren die te maken hebben met geluid zijn betrokken: het publiek, de uitbaters van zalen (kleine of grote), de horecasector, de huurders van zalen, de administratieve diensten die milieuvergunningen afleveren en het personeel dat belast is met het controleren van de Brusselse geluidswetgeving. Er is lang overleg gepleegd met alle actoren (gezondheidszorg, professionals uit de geluidssector, ...) en deze tekst is het resultaat van een ambitieuze wens van alle partners om de geluidsproblematiek in ons Gewest onder handen te nemen.

 

Wat zijn de belangrijkste elementen uit het besluit?

Het besluit laat een nieuw maximaal geluidsniveau toe van 85 dB zonder voorwaarden. Twee uitzonderingen op deze norm worden in het besluit toegelicht. De uitzonderingen laten volumes toe van 95 dB en 100 dB, het hoogste toegelaten geluidsniveau door de WGO.  Hoe hoger het volume, hoe strenger de voorwaarden ter bescherming van het publiek zullen zijn. Het kenbaar maken en weergeven van het geluidsniveau in real time zal ervoor zorgen dat het publiek bewuster en verantwoordelijker is ten opzichte van hun blootstelling aan geluid. Voor het hoogst toegelaten geluidsniveau zijn gehoorbeschermingsmiddelen (oordoppen) en "stille" zones voorzien. Dit zijn zones waar het geluidsniveau niet hoger ligt dan 85 dB. Voor de hoogste geluidscategorieën zullen de instellingen verplicht opnames van het verspreide volume moeten bewaren om eventuele geschillen te kunnen beslechten. Bovendien zullen alle instellingen die na middernacht muziek verspreiden dan weer een milieuvergunning van klasse 3 moeten behalen, een aangifte die ze bij hun gemeentelijke administratie moeten doen.  Hiermee zal ten slotte een (geografische en geluidstechnische) kaart opgesteld kunnen worden van de instellingen die versterkt geluid verspreiden.  Zo zullen de gemeentelijke en gewestelijke autoriteiten over een doeltreffend instrument kunnen beschikken om de geluidsoverlast op hun grondgebied te beheersen.

 

Concreet

De toepassing van het besluit zal één jaar na diens goedkeuring door de Brusselse Regering ingaan. Tussen nu en januari 2018 zal een grote sensibiliseringscampagne gevoerd worden bij de professionals waarop het besluit rond versterkt geluid van toepassing is: uitbaters van instellingen, geluidstechniekers, administratief personeel dat de vergunningsaanvragen moet beheren, enz. Concrete hulpmiddelen zullen de actoren op het terrein ondersteunen: online informatietools, opleidingen, seminaries, ondersteuning bij de aankoop van het reglementair materiaal, subsidies voor de gemeenten.

"Lawaai is één van de belangrijkste vormen van overlast in het dagelijkse leven van de Brusselaars en in hun directe omgeving. Op het vlak van volksgezondheid is dit de tweede grootste bekommernis, na luchtkwaliteit. Het is hoog tijd om de bevolking te sensibiliseren over de risico's die hieraan verbonden zijn, zodat ze in de toekomst op een redelijke manier van muziek kunnen genieten. Tegelijkertijd komt het er ook op aan om de professionals uit de sector bewust te maken over verantwoordelijke geluidsproductie. Aanzetten tot een "duurzame consumptie" van muziek is zonder twijfel één van de doelstellingen van dit nieuwe besluit", licht minister van Leefmilieu, Céline Fremault, toe. 

 

Smart City-luik

Dit besluit is een gelegenheid om de Smart City in het milieubeleid op te nemen, zowel op het vlak van preventie als op het vlak van sensibilisering. Er is specifiek financiële steun voorzien voor de instellingen die het geluidsniveau op een display weergeven en deze gegevens ook op een onlineplatform voor het publiek toegankelijk maken. 

Dit Smart City-luik zal zorgen voor meer aantrekkingskracht voor de zaken die erin voorkomen door hen publiciteit en zo een hogere aantrekkelijkheid te bieden. Ze zullen namelijk op een website van het gewest staan die de transparantie van hun geluidsbeheer zal garanderen, maar waar ze ook hun muzikaal programma kunnen weergeven. Hierdoor kan een bezoeker kiezen voor een inrichting die zijn gezondheid respecteert en aan zijn muzikale smaak beantwoordt.

Net als in Vlaanderen gebeurd is, nemen we nu ook in Brussel maatregelen om gehoorschade door te luide muziek tegen te gaan. Ik zie de nieuwe Brusselse regels als een opportuniteit om van Brussel nog meer een Smart City te maken. We stellen de opgehaalde gegevens over het geluidsniveau in de horeca- en andere gelegenheden als open data ter beschikking van eenieder. Dat levert de Brusselaars ongetwijfeld weer een hele reeks nuttige apps en andere toepassingen op. Met deze maatregel benadrukken we nogmaals dat het Brussels gewest resoluut kiest voor Open Data als de nieuwe standaard voor gegevensbeheer”, aldus Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel