Indexsprong goed voor 60.000 jobs

De Nationale Bank van België (NBB) heeft op vraag van Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters, de impact van een aantal maatregelen uit het regeerakkoord op het concurrentievermogen, de arbeidsmarkt en het inkomen van de gezinnen berekend. Het gaat om volgende maatregelen: (i) de indexsprong; (ii) de vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid; (iii) de koopkrachtverhogende maatregel voor de actieven via de verhoogde aftrek voor de beroepskosten; (iv) de werkbonus voor de lage lonen.

Deze vier maatregelen zullen het BBP met 1 % en de export met 0,8 % doen toenemen tegen 2019. Het BBP en de netto uitvoer zijn dé graadmeters voor de competitiviteit van onze economie en onze ondernemingen.

De 2% loonverlies als gevolg van de indexsprong zou pas eind 2016 volledig voelbaar zijn. Door de combinatie van regeringsmaatregelen evenwel, wordt het uiteindelijke loonverlies fors teruggedrongen. Het reëel beschikbaar inkomen van de Belgen zal tegen 2019 met hooguit 0,4 % zijn afgenomen, een uitkomst die veel gunstiger is dan tot nu door andere bronnen werd aangenomen.

Daarnaast zullen de vier bestudeerde regeringsmaatregelen 59.000 extra banen mogelijk maken bovenop de 160.000 die het Planbureau in het vooruitzicht stelt bij ongewijzigd beleid.

“Er is een geloofwaardig perspectief voor de inspanningen die we nu doen. De simulaties van de Nationale Bank tonen aan dat de regeringsmaatregelen het tij zúllen keren en dat ze nodig zijn om de economie competitief te maken en banen te creëren,” aldus Vicepremier Kris Peeters.

De opmerkingen van het Rekenhof op de begroting hebben geen invloed op de cijfers gebruikt voor de studie van de NBB. De simulatie van de NBB houdt nog geen rekening met de bijkomende inspanningen uit de welvaartsenveloppe, noch met andere sociale correcties. 

Bemoedigende verwachtingen

Minister Kris Peeters presenteerde vandaag in de Kamer zijn beleidsnota ‘Werk’. Tijdens de voorstelling ervan besprak de minister een simulatie die de NBB op zijn verzoek had opgesteld. Peeters liet de macro-economische impact van relevante maatregelen uit het regeerakkoord op het concurrentievermogen en de arbeidsmarkt simuleren. De simulatie gaat uit van een aangehouden politiek van loonmatiging. Voor de vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid gebruikte de NBB twee scenario’s: een lineaire verlaging met 960 miljoen euro en een combinatie van een lineaire verlaging ten belope van 660 miljoen met een op lage lonen gerichte verlaging van 300 miljoen euro. Beide scenario’s geven in termen van werkgelegenheid een gelijkaardig bemoedigend resultaat.

Meer export, meer concurrentiekracht, meer werkgelegenheid

De NBB stelt verschillende effecten van de regeringsmaatregelen vast. Zo doet de indexsprong de kosten van bedrijven dalen waardoor ze hun producten goedkoper kunnen aanbieden. Dat geeft aanleiding tot een lager binnenlands prijspeil, waardoor de inflatie afgeremd wordt. Eens de directe loonschokken voorbij, zakt het prijspeil met 0,65 %. De zogeheten loon-prijsspiraal die op gang komt, vermindert de inflatie met 1 %. Voor de export genereren ze extra concurrentiekracht.

Een legislatuur als voorwaarde

“De maatregelen van de regering mag je niet van vandaag op morgen bekijken. Je moet ze evalueren op hun langetermijneffecten,” meent vicepremier Kris Peeters.

“Ze zijn genomen met het oog op de economische spankracht van een hele legislatuur en verder. Geen enkele maatregel staat op zich. Alle maatregelen grijpen op elkaar in en versterken elkaar finaal. Deze studie van de Nationale Bank bewijst dat wij perspectief bieden. Dat perspectief is dat meer competitiviteit zal leiden tot meer werkgelegenheid, en meer werkgelegenheid tot meer koopkracht en een haalbare financiering van onze sociale zekerheid. Wij leggen de bedding voor een samenleving die ook voor onze kinderen en kleinkinderen dezelfde hoge levenskwaliteit zal kunnen aanhouden. Elke evaluatie ‘hic et nunc’ doet het project van deze regering oneer aan.”

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel