Interfederale pilootprojecten voor geïntegreerde chronische zorg

Het aantal personen met één of meerdere chronische aandoeningen is exponentieel toegenomen. Vooral voor personen met een complexe zorgnood blijkt dat ze belang hebben bij een geïntegreerd zorgmodel. Een model waarin de zorg niet in hokjes opgesplitst wordt tussen gezondheid en welzijn, tussen eerstelijns- en specialistische zorg, tussen zorg betaald door de federale of door de regionale overheid. Daarom participeert Vlaanderen met volle overtuiging aan het interfederaal plan dat oproept voor pilootprojecten chronische zorg.  

De vergrijzing enerzijds en de toegenomen mogelijkheden van de gezondheidszorg anderzijds zijn de oorzaak van de toename aan chronische aandoeningen. Vlaanderen ziet kansen in het interfederaal plan en de bijhorende gids waarmee opgeroepen wordt om pilootprojecten in te dienen voor geïntegreerde zorg aan chronische zorgvragers.

Hogere levenskwaliteit voor personen met chronische aandoeningen en hun mantelzorgers, grotere jobtevredenheid bij zorgverleners, de bevolking langer gezond laten leven en de beschikbare middelen doeltreffender inzetten: dat is de ambitieuze inzet van de hervorming waarvoor de Vlaamse en federale overheid de handen in elkaar slaan.

 

Pilootprojecten chronische zorg

Om uit te testen hoe de ambities bereikt kunnen worden wordt een oproep naar pilootprojecten gelanceerd. Uit de pilootprojecten wil Vlaanderen lessen trekken in functie van de uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming. Door de 6de staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor heel wat bijkomende zorgvormen die nu opgenomen kunnen worden in het aanbod van de Vlaamse Sociale Bescherming: de woonzorgcentra, revalidatiecentra, initiatieven beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen… Die Vlaamse sociale bescherming houdt ook in dat de zorgvrager op termijn dankzij een persoonsvolgende financiering de regie over zijn zorg in handen houdt. De innovatieve pilootprojecten kunnen bestaande zorgvormen verbinden tot een geïntegreerde zorg voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood.

 

BelRAI, één systeem om zorgzwaarte te meten

Voor het bepalen van de zorgzwaarte van bijvoorbeeld ouderen met een complexe zorgnood is het de bedoeling om op termijn te komen tot één schaal, de BelRAI-screener. De zorgvrager moet dan maar één keer ingeschaald worden, onafhankelijk van de zorg die hij nodig heeft of waar hij verblijft. Voor deze groep van patiënten zal het ook nodig zijn de zorg te organiseren op basis van een zorgplan, waarbij de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood autonoom kan handelen naargelang de zorg die hij nodig heeft.

 

Samen leren uit de praktijk

Ondertussen lopen in Vlaanderen allerlei acties, trajecten en hervormingsprocessen rond elk van de componenten die in het plan geïdentificeerd werden als noodzakelijk voor de hervorming van de zorg voor chronisch zieken. Dit betekent dat deze projecten nuttige input kunnen leveren voor de Vlaamse hervormingen en belangrijke informatie opleveren waaruit de zorgactoren, zorgvragers en de federale overheid samen kunnen leren. Hierbij wordt gedacht aan de hervorming van de structuren die de eerstelijnzorgverstrekkers in de praktijk ondersteunen, het mantelzorgplan, de toekomstgerichte heroriëntering van de ouderenzorg en ziekenhuiszorg in Vlaanderen…

Preventie en nabijheid

In de pilootprojecten moet ook aandacht gaan naar de emancipatie en educatie van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en voor het voorkomen van aandoeningen op het niveau van de bevolking. De interactie tussen preventie, een bij uitstek Vlaamse bevoegdheid, en zorg is eveneens uitermate belangrijk en interessant bij het opzetten van de projecten.

De pilootprojecten zullen zich situeren op het niveau van de kleinstedelijke zorgregio’s in Vlaanderen. Dit zijn regio’s die geïdentificeerd werden als regio’s waarin het zorgverbruik van een populatie van 75 a 150.000 inwoners zich concentreert. Op dergelijke regionale schaal kan de zorg voldoende dichtbij, maar toch op voldoende grote schaal aangeboden worden.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We moeten dit momentum benutten om samen met de verschillende overheden, de sector en zorgvragers werk te maken van geïntegreerde zorg voor iedereen in Vlaanderen met een langdurige zorg- en ondersteuningsnood. We rekenen op een grote belangstelling van alle actoren om op deze oproep in te gaan, om deze uitdaging waar te maken en samen met ons in de zorg van de toekomst te investeren.”

 

Gids

Op de infodag van 2 februari 2016 is de Gids ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’ voorgesteld en is een oproep gelanceerd naar zorgverstrekkers, zorg- en welzijnsorganisaties en beroepsverenigingen om pilootprojecten in te dienen die binnen de principes van geïntegreerde zorg  vernieuwende concepten of modellen opzetten en uittesten. Details over de voorwaarden waaraan de projecten moeten beantwoorden, staan op

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel