Klimaatresolutie goedgekeurd in Vlaams Parlement

Klimaat is terecht een hot topic. Enige tijd terug stelde het Vlaams Parlement zich tot doel een omvattend akkoord te sluiten over de manier waarop Vlaanderen zijn deel kan doen om de opwarming van onze planeet te stoppen. CD&V, N-VA, Open VLD, SP.A en Groen vonden vandaag een ambitieus akkoord over de strategie, waarmee het Vlaams klimaatbeleid wordt versterkt met het oog op de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. De langverwachte resolutie vat alle klimaatuitdagingen in concrete doelstellingen, ook diegene waarover tot nog toe vaak onenigheid leek te bestaan. Vlaanderen maakt hiermee een resolute omslag, maar niet zonder oog te hebben voor het noodzakelijke draagvlak. Klimaat is immers een zaak van en voor iedereen.

 

 

Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) leidde de gesprekken om tot een akkoord te komen in goede banen. Hij spreekt van een belangrijk statement. Met deze kamerbreed goedgekeurde resolutie geeft het Vlaams Parlement niet zomaar een signaal aan de Vlaamse regering: “In feite schrijven we hiermee belangrijke delen van alle volgende Vlaamse regeerakkoorden, en hebben we een lange termijnstrategie die doorwerkt in alle sectoren: mobiliteit, industrie, huisvesting, wonen, ruimtelijke ordening, landbouw, energie, … Doordat alle ministers jaarlijks over de voortgang ervan moeten rapporteren, is het meteen ook een echte hefboomresolutie. Nooit eerder hadden we zo’n stevige stok achter de deur als het op klimaatbeleid aankomt.”

Bothuyne maakt zich ook sterk dat een versterkt en slim klimaatbeleid hand in hand gaat met versterkte economische competitiviteit en de creatie van jobs.

Verstandig ruimtegebruik

Vandaag is 33% van ons grondgebied aangesneden voor bebouwing, wegen, …, en elke dag komt daar nog 6 hectare bij. Dat moet zo snel mogelijk naar beneden, en uiteindelijk tot nul herleid. “We moeten in de eerste plaats aan ‘inbreiding’ doen. Dat wil zeggen: extra woningen toelaten in bestaande kernen en leegstaande panden herbestemmen. Slecht gelegen percelen, omdat ze bijvoorbeeld kunnen overstromen of slecht ontsloten zijn, snijden we niet aan. Uiteraard vergoeden of compenseren we dan wel de eigenaars.”

 

Competitieve industrie 

De ondertekenaars stelden vast dat prijs die bedrijven moeten betalen om CO2 te mogen uitstoten, momenteel te laag is. “Een robuustere prijs zal meer investeringen stimuleren ten gunste van het klimaat. We moeten dat wel combineren met een degelijke bescherming van de industrie, zodat onze bedrijven niet wegtrekken naar landen waar de normen minder streng zijn".

 

Energie en circulaire economie

De resolutie toont grote ambities omdat klimaatbeleid nu eenmaal grote ambities vereist. Niet in het minst op het vlak van energie en circulaire economie. Willem-Frederik Schiltz (Open VLD): “Meer dan ooit is onze toekomst diegene die we er zelf van maken. Om jobs te creëren en onze  economie en planeet te laten floreren, moeten we duidelijke ambities hebben op lage termijn. Het potentieel op vlak van hernieuwbare energie en circulaire economie zijn daarbij torenhoog. Dat willen we met deze resolutie echt benutten. En daarvoor moeten we alle burgers en bedrijven mee krijgen. We doen het met ons allen of we doen het niet.” 

 

Groene mobiliteit

Met dit akkoord is er nu eindelijk een duidelijke aanzet voor een uitstap uit de fossiele economie. Dat wordt heel concreet in de aanbevelingen over mobiliteit. Het Vlaams parlement vraagt ondubbelzinnig een uitdoofscenario voor auto’s die rijden op vervuilende fossiele brandstoffen. “Tegen 2030 wordt de verkoop en inverkeerstelling daarvan gehalveerd. We zullen bij Europa aandringen op het uitfaseren van de verkoop van dergelijk auto’s tegen 2035. Al vanaf 2019 zal De Lijn alleen nog schone bussen mogen aankopen.” En de resolutie is ook een belangrijke stap vooruit inzake de slimme kilometerheffing voor personenwagens. “We gaan dit ten gronde onderzoeken. Als die er komt zal ze budgetneutraal moeten zijn, dus met afschaffing van andere verkeersbelastingen.”

 

Duurzaam wonen

Er is nog heel wat marge om het energiegebruik in woningen en gebouwen te verminderen en tegelijkertijd het wooncomfort te verhogen.  Nieuwbouw moet daarom beantwoorden aan de hoogst mogelijke normen.  Maar eigenaars aarzelen om te renoveren. “Ze hebben onvoldoende toegang tot advies en financiering, of struikelen over complexe procedures. Omdat woningen daardoor aan kwaliteit inboeten, onze uitstoot hoog blijft en we kansen laten liggen om jobs te creëren, geeft de resolutie prioriteit aan ambitieuze doelstellingen voor renovatie, met oog voor begeleiding en administratieve ontzorging.”  

De resolutie wijst terecht ook op de voorbeeldfunctie van de overheid. “In overheidsgebouwen en sociale huurwoningen moeten we het voorbeeld geven inzake energieprestaties en binnenklimaat.  Als de mogelijkheden bestaan moet de overheid die ook zelf gebruiken.”

 

Landbouw

De Vlaamse land- en tuinbouwsector is nu wereldtop in de klimaatefficiënte productie van veilig en gezond voedsel. Dat willen we behouden en versterken. Robrecht Bothuyne (CD&V): “De klimatologische voetafdruk van de Vlaamse land- en tuinbouwsector kan nog verder afnemen. Ze kan een rol spelen door bv. CO2 te stockeren in weiland, of hernieuwbare energie te produceren.”

 

 

 

 

 

 

 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel