"Meer informatie uitwisselen zonder beroepsgeheim te schenden"

Bij het delen van informatie tussen hulpverlening, politie, parket en bestuurlijke overheden worden de grenzen van het beroepsgeheim afgetast en dreigen in sommige gevallen zelfs overschreden te worden. Nochtans is het belangrijk dat de betrokken diensten een goed zicht krijgen op de gehele problematiek waarmee ze te maken hebben. Daarom is het belangrijk dat deze personen hun informatie kunnen delen. CD&V Volksvertegenwoordiger Raf Terwingen heeft een wetsvoorstel klaar dat een duidelijk en transparant kader schept voor het delen van informatie tussen politie en/of justitie, hulpverlening en bestuurlijke overheden zonder het beroepsgeheim te schenden. Er wordt voorzien in een “casusoverleg” waar iedere actor vrij kan spreken zonder zich aan strafbaarheid wegens schending van het beroepsgeheim bloot te stellen èn zonder deze informatie openbaar te mogen maken. Het casusoverleg maakt het ook mogelijk voor mensen die momenteel niet aan een beroepsgeheim gebonden zijn (burgemeesters) om deel te nemen aan lokale overlegmomenten.” Terwingen stipt aan dat het voor een casusoverleg van belang is dat de procureur des Konings zijn akkoord verleent, dit ter bescherming van eventueel lopende onderzoeken.

“Diverse pilootprojecten werden opgericht, maar momenteel ontbreekt elk wettelijk kader waarin kan gewerkt worden”, aldus Terwingen. Zo koos Limburg via “LINK “(Limburgse Intrafamiliaal Geweld Keten) voor een integrale aanpak van intrafamiliaal geweld. Aan LINK werkten zowel de lokale politie als de parketten en justitiehuizen mee, maar ook het CAW, Agentschap Jongerenwelzijn, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, de geestelijke gezondheidszorg en het Limburgs Steunpunt OCMW’s. Het pilootproject werd beëindigd in 2014, maar werd zeer positief geëvalueerd. Het samengaan van een hulpverlenend en een juridisch/strafrechtelijk traject was in deze dossiers een grote meerwaarde in de opmaak en uitvoering van een plan van aanpak. Terwingen wil een wettelijke basis bieden voor deze ingeburgerde praktijk.

Meestal gaat het om gezinnen met veel problemen, waarbij dan ook verschillende organisaties en diensten betrokken moeten worden. Die diensten brengen samen de problemen, risico’s en beschermende factoren in kaart en maken een gezamenlijk plan van aanpak op maat van het gezin, dat dan uiteraard met het gezin besproken wordt. De uitvoering van dat plan van aanpak wordt afgestemd door één professional - de casusregisseur – die de interventies van de betrokken organisaties coördineert.

Samenwerking en informatie-uitwisseling zal zo op een correcte en transparante manier verlopen, ook in radicaliseringsdossiers. Het zal een grote meerwaarde betekenen om alle puzzelstukjes van aanwijzingen in elkaar te laten vloeien, want ook in (mogelijke) dossiers van terrorisme of radicalisering vormt het beroepsgeheim vaak een struikelblok. Nu krijgen de mensen op het terrein de nodige instrumenten. Op het vlak van preventie (waarbij er nog geen misdrijf werd gepleegd) kan hier een belangrijke rol vervuld worden.

Moesten er tijdens het overleg bepaalde misdrijven naar boven komen, verhindert dit ook de strafrechtelijke vervolging niet. Als het overleg plaatsvindt in een lopend onderzoek, moet de procureur des Konings al zijn toestemming hebben gegeven, en loopt het onderzoek gewoon verder.

Minister van Justitie Koen Geens: “Het is goed dat er eindelijk duidelijkheid komt wat de preventieve en de repressieve diensten met elkaar kunnen delen. De circulaire Foreign Fighters verwijst daar expliciet naar dat die diensten dat met elkaar kunnen doen. Maar toch zagen we in de praktijk dat er nog te veel schroom bestond om dit te doen. Lokaal info delen in de LIVC’s door alle partners is essentieel in de strijd tegen radicalisering en terrorisme. ”

“Het delen van informatie in het kader van een casusoverleg, maakt dat deze indicaties in een ruimer perspectief van hulpverlening en van politionele en gerechtelijke autoriteiten kunnen worden afgetoetst en er op een gepastere wijze gereageerd kan worden. Zo kunnen diverse maatregelen genomen worden, in samenspraak met alle betrokkenen, met zicht op begeleiding, opvolging of vervolging”, aldus Terwingen.

 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel