Onverhoedse dagprijstoename in de ouderenzorg niet aan de orde

De zesde staatshervorming stelt de Vlaamse overheid voor grote uitdagingen, ook voor wat betreft het ouderenzorgbeleid. “Het is dan ook belangrijk om zorgzaam en doordacht om te gaan met deze uitdagingen”, aldus minister Jo Vandeurzen. 

Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen bevoegd voor het volledige beleid met betrekking tot de residentiële ouderenzorg, inclusief het prijzenbeleid. Dit biedt de mogelijkheid om een meer homogeen beleid te voeren. Overgangsprotocollen tussen de Gemeenschappen en de federale overheid zorgen ervoor dat de feitelijke bevoegdheidsoverdracht geleidelijk wordt gerealiseerd. Vlaanderen kiest er in een eerste fase voor om de continuïteit inzake de bevoegdheden die overkomen te garanderen. Daarnaast zal, in overleg met de sector en gebruikers, een nieuw financieringsmodel (inclusief de prijsbepaling) voor de ouderenzorg uitgewerkt worden, ingebed in de Vlaamse sociale bescherming.

Vanaf 1 januari 2015 gebeurt de behandeling van aanvragen tot dagprijsverhogingen door het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid. Ook hier zet de Vlaamse Regering, in eerste instantie, het gevoerde beleid verder. Minister Vandeurzen geeft dan ook aan: “Er is op vandaag geen reden tot ongerustheid, noch is er sprake van onverhoedse prijsstijgingen. Dagprijstoenames van 20% zijn zeker niet aan de orde.”

Vlaanderen investeert wel degelijk in de ouderenzorg. In de meerjarenbegroting van de Vlaamse Regering wordt bovenop de door het RIZIV reeds voorziene aangroei in 2014, een extra budget voorzien van 60 miljoen euro voor 2014 en 2015. Dit staat tegenover 3400 bijkomende woongelegenheden in woonzorgcentra. Begin 2015 zal hiervan een eerste evaluatie met betrekking tot de groei en het voorziene budget gebeuren. Op deze wijze beoogt de Vlaams Regering tegemoet te komen aan de stijgende vraag.

De minister is zich bewust van de uitdagingen waarmee de ouderenzorg op dit ogenblik te kampen heeft, ook inzake investeringen. De gewijzigde houding van de Europese instanties met betrekking tot de alternatieve financiering en de uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement inzake de investeringssubsidies in de residentiële ouderenzorg dwingen de Vlaamse overheid tot een grondige evaluatie en bijsturing van de investeringspolitiek. Voor het uitwerken van aangepaste  financieringssystemen, zal het initiatief genomen worden om samen met de diverse actoren (de zorg- en welzijnssector, de financiële sector, de bouwsector, andere administraties die hierover expertise hebben, vertegenwoordigers van gebruikers…) te zoeken naar structurele en duurzame oplossingen.

Daarnaast wil minister Vandeurzen samen met de sector zoeken naar een oplossing voor de financiering van de zorgverlening aan bewoners met een hoge zorgnood. Om hierop te anticiperen zullen de animatiesubsidies geheroriënteerd worden naar een systeem dat rekening houdt met de zorg- en ondersteuningsnoden van cliënten, en dit ongeacht het statuut van het woonzorgcentrum.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel