Planbureau gaat kostprijs en impact verkiezingsprogramma’s berekenen

Pieter De Crem ijverde reeds jaren voor de berekening van de verkiezingsprogramma's door het plabureau. Minister van Economie Kris Peeters brengt die wens nu in vervulling. Op voorstel van Eerste Minister Charles Michel en Minister van Economie Kris Peeters zal het Federaal Planbureau namelijk de berekening voorbereiden van verkiezingsprogramma's van politieke partijen bij de verkiezingen. De beslissing houdt verband met de wet van 22 mei 2014 die de concrete uitvoering van de berekening bepaalt. Volgens Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters gaat het om een belangrijke opdracht: “De burger heeft recht op berekende en dus berekenbare programma’s. Grote transparantie daarover zal hen in staat stellen de beleidsvoorstellen van verschillende partijen correct af te wegen en appelen met appelen en citroenen met citroenen te vergelijken. Beleidsvoorstellen die niet realistisch zijn, zullen het niet halen.”

Elke politieke partij die een vertegenwoordiger heeft in de Kamer van volksvertegenwoordigers of in een Parlement van een Gewest of Gemeenschap moet de berekening van haar prioriteitenlijst laten uitvoeren. Een prioriteitenlijst is een document waarin een politieke partij aangeeft welke de in haar verkiezingsprogramma bij voorrang te verwezenlijken beleidsvoorstellen zijn. Politieke partijen die geen vertegenwoordiger hebben in de Kamer van volksvertegenwoordigers of in een Parlement van een Gewest of Gemeenschap kunnen de doorrekening van hun prioriteitenlijst laten uitvoeren.

Toegepast op de situatie anno 2014 zou het Planbureau 20 tot 68 verkiezingsprogramma’s moeten berekenen. De opdracht omvat een berekening op korte en middellange termijn van de gevolgen van beleidsvoorstellen voor de overheidsfinanciën, de koopkracht en de werkgelegenheid van de diverse inkomensgroepen, voor de sociale zekerheid, voor het milieu en de mobiliteit.

Het Planbureau bereidt zich op deze opdracht voor door medewerkers aan te werven: wiskundigen, economen, en data-analisten.

Het Federaal planbureau wordt nog dit jaar een bijkomend krediet van 345 000 euro toegekend. Voor de opmaak van de initiële begroting van 2017 volgt een voorstel in overleg met het Parlement. Een werkgroep beleidscoördinatie zal mogelijke pistes voor een wijziging van de wet van 22 mei 2014 voorleggen, met het oog op een volledige toepasbaarheid van de wet. Dit zal gebeuren in overleg met het Planbureau en het parlement. Voorts zal worden nagegaan in welke mate het Planbureau een beroep kan doen bestaande expertise vanwege universiteiten en kenniscentra.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel