Sneller starten met palliatieve zorg

Els Van Hoof “Om mensen geven tijdens hun meest kwetsbare momenten”

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft vanmiddag unaniem een wetsvoorstel aangenomen dat palliatieve zorg in de toekomst verruimt en bijstuurt. CD&V-politica Els Van Hoof, drijvende kracht achter het wetsvoorstel, reageert opgetogen. ‘De aanname van dit wetsvoorstel betekent veel voor mensen met een levensbedreigende aandoening. Dit wetsvoorstel verdiept en verbreedt de manier hoe we palliatieve zorg invullen. We nemen de focus weg van de laatste, terminale fase van een mensenleven en gaan palliatieve zorg nu organiseren in functie van zorgnoden, ongeacht de levensverwachting van mensen. Op die manier kunnen we de levenskwaliteit van mensen verhogen in hun meest kwetsbare momenten’, aldus het christendemocratische parlementslid.

De huidige wet op de palliatieve zorg dateert van 2002. De voorbije twee jaar klonk de roep om een actualisering van deze wet steeds luider, niet in het minst vanuit de Federatie Palliatieve Zorg en de academische wereld. “De vraag die werd gesteld was tweeledig”, zo licht Van Hoof toe. “De wet van 2002 legt sterk de nadruk op het fysieke leed dat hulpvragers ondergaan, vooral dan in de allerlaatste, terminale fase van hun leven. Die benadering heeft zijn verdiensten, maar beantwoordt niet meer aan de opvattingen over palliatieve zorg die vandaag zowel nationaal, Europees als internationaal aan de orde zijn”, stelt het Leuvense Kamerlid.

Het aangenomen voorstel voorziet een verbreding en een verdieping van palliatieve zorg.

Els Van Hoof: “Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan de benadering van palliatieve zorg die o.a. de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Enerzijds verbreedt dit voorstel de palliatieve zorg. Dat betekent dat iedereen die in een vergevorderd of terminaal stadium van een ongeneeslijke ziekte zit recht heeft op palliatieve zorg, ongeacht de levensverwachting. Levenskwaliteit komt daarbij centraal te staan. Die levenskwaliteit willen we bekomen via drie speerpunten: vroegtijdige zorgplanning als aanzet voor palliatieve zorg, het terugdringen van therapeutische hardnekkigheid en een palliatieve zorg die in functie staat van de zorgnoden en behoeften van de hulpvrager”.

De verdieping van de palliatieve zorg, is het tweede luik uit het aangenomen wetsvoorstel. Deze verdieping beschouwt palliatieve zorg niet langer als een zorg die uitsluitend oog heeft voor fysieke lijden, maar ook voor spiritueel en existentieel lijden. “Mensen die weten dat ze gaan sterven worden met meer lijden geconfronteerd dan alleen het fysieke”, verduidelijkt Van Hoof. “Dat gaat om vragen van een heel andere orde: ‘Wat gaat er gebeuren met mijn nabestaanden? Heb ik ruzies kunnen bijleggen? Heb ik mijn kinderen alles kunnen zeggen wat ik hen wou meegeven?’ Niet iedereen heeft daar behoefte aan, maar we moeten wel die mogelijkheid bieden aan zij die spiritueel/existentieel lijden. Ook dat sluit aan bij wat de rode draad is doorheen heel dit wetsvoorstel: mensen levenskwaliteit geven in de momenten dat ze het meest kwetsbaar zijn”, zo besluit de Leuvense politica.
 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel