Toegankelijke en betrokken hulp- en dienstverlening in de gemeente

Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de Vlaamse regering vrijdag 24 februari 2017 haar goedkeuring gegeven aan een vernieuwd decreet over lokaal sociaal beleid. Hiermee wordt de opname van de OCMW’s in de gemeente een feit.

De Vlaamse regering geeft met dit decreet lokaal sociaal beleid een krachtig signaal. “We beklemtonen met dit decreet het belang van een inclusief en integraal lokaal sociaal beleid.  Ook de Vlaamse overheid engageert zich van haar kant om de lokale besturen hierin te ondersteunen”, zegt Vlaams minister Jo Vandeurzen.

De rol van de lokale besturen met betrekking tot het lokaal sociaal beleid versterkt. Hierbij wordt aan lokale besturen gevraagd om de sociale hulp- en dienstverlening van de actoren die in de gemeente actief zijn maximaal op elkaar af te stemmen. Daartegenover staat dat door Vlaanderen erkende diensten en voorzieningen ook aan dit beleid bijdragen. Een goede afstemming tussen Vlaams en lokaal beleid zorgt voor een betere sociale hulp en betere dienstverlening voor burgers.

De Vlaamse regering respecteert daarbij de autonomie van de lokale besturen. De lokale beleidsdoelstellingen maken deel uit van het gemeentelijke meerjarenplan waardoor ze voor de gemeenten geen extra planlast betekenen.

Toegankelijke en brede hulpverlening

Het decreet legt ook de nadruk op twee belangrijke uitdagingen: de toegankelijkheid en de verbreding van de zorg. In het bestaande decreet werd hiervoor reeds het sociaal huis vooropgesteld. Met het vernieuwde decreet lokaal sociaal beleid wordt nu een stap verder gezet. Het onthaal zal onder regie van het lokaal bestuur volwaardig deel uitmaken van de diensten met een onthaalopdracht. Dat zijn het OCMW, de Centra Algemeen Welzijnswerk en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Zij zorgen voor een onthaal dat onder meer toereikend en proactief is en inzet op de strijd tegen onderbescherming door mensen effectief hun rechten te laten uitoefenen.

Het lokale niveau is het niveau dat het dichtst op de mensen is betrokken en nauw aansluit bij de leefwereld van elke Vlaming. Logischerwijs ondersteunt het lokale bestuur dan ook burgerinitiatieven, vrijwilligers en informele zorg. De Vlaamse overheid voorziet een ondersteuningsbeleid ten aanzien van de lokale besturen om deze ambities waar te maken.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel