Van kinderbijslag naar groeipakket

CD&V wil jonge gezinnen versterken en alle kinderen alle kansen geven, daarom vormen we de kinderbijslag om tot het groeipakket. Onder impuls van Jo Vandeurzen heeft de Vlaamse regering de kans gegrepen om het systeem aan te passen aan de maatschappelijke veranderingen zoals het tweeverdienersmodel, de dalende gezinsgrootte en de diversiteit van gezinsvormen. Jo Vandeurzen: “Vlaanderen grijpt hiermee de historische kans om elk kind een gelijkwaardige en sterke start aan het leven te bezorgen.”

Voortaan krijgt elk kind, geboren vanaf 1 januari 2019, een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen die gezinnen maximaal de kans geeft elk kind te laten opgroeien en zich te ontplooien. Het Groeipakket zal ook meehelpen de armoede terug te dringen via een aantal sociale toeslagen.

Het resultaat is een financiële  ondersteuning op maat van gezinnen waarbij álle kinderen met dezelfde startkansen kunnen opgroeien omdat elk kind gelijkwaardig is.

Het groeipakket zorgt er dus voor dat alle kinderen kansen krijgen, jonge gezinnen ondersteund en verstrekt worden én de kinderarmoede  teruggedrongen wordt.

Om van de huidige kinderbijslag over te stappen naar het nieuwe Groeipakket zijn er overgangsmaatregelen. Uitgangspunt: op het moment dat de overgang naar het Groeipakket wordt ingezet, ontvangt geen enkel gezin in de overgangsperiode minder kinderbijslag dan het kreeg. Met andere woorden: geen enkel gezin zal erop achteruit gaan.

Voor de kinderen geboren  voor 1 januari 2019 verandert er niets. Voor deze kinderen blijven de huidige, verworven rechten (leeftijdstoeslagen en rangorde) behouden, ook als er een nieuw kind geboren wordt na 1 januari 2019. Voor dat laatste kind is het nieuwe systeem van toepassing. Een aantal transitiemaatregelen worden bepaald.

Het Groeipakket is een recht van elk kind

Het Groeipakket zal voor elk kind tegemoetkomen in de kosten van de opvoeding en maakt werk van de bestrijding van kinderarmoede. We kiezen daarom voor een universeel systeem op basis van het recht van het kind, ongeacht de sociale of professionele status van de ouders. Daarnaast kiezen we voor selectiviteit afgestemd op het inkomen en de gezinsgrootte.

Het Groeipakket doet het armoederisico ten opzichte van het huidige systeem dalen.

Wat is het groeipakket?
Het groeipakket is een geheel van financiële tegemoetkomingen, telkens voor elk kind in elk gezin. Dit pakket geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien.

Wat zit er in het groeipakket?

1. Het startbedrag
Elk kind ontvangt hetzelfde eenmalig startbedrag van €1100 bij de geboorte of de adoptie.

2. Het basisbedrag
Een vast maandelijks bedrag van €160 voor elk kind, ongeacht de gezinssamenstelling en het professioneel statuut van de ouders. Het bedrag is voor elk kind hetzelfde.

3. De zorgtoeslag
Wie wees is, in een pleeggezin opgroeit of door een handicap extra ondersteuning nodig heeft, krijgt een maandelijkse zorgtoeslag bovenop het basisbedrag. Het bedrag zal verschillend zijn op basis van de noden van het kind.

Een wees krijgt €160, een halve wees €80,00. Een pleegkind ontvangt € 61.

Ook het kind met een bijzondere ondersteuningsnood ten gevolge van een handicap of aandoening heeft recht op een zorgtoeslag die aan de specifieke noden van het kind wordt aangepast.

4. De sociale toeslag
Gezinnen met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens kunnen rekenen op een toeslag afhankelijk van hun inkomen en hun gezinsgrootte. Dat wil zeggen dat een deel van gezinnen die werken aan een laag inkomen en nu geen toeslag krijgen, in de toekomst een toeslag zullen krijgen.

5. De participatietoeslag
Om gezinnen te stimuleren om hun kinderen regelmatig naar de opvang of naar school te laten gaan, komt er een participatietoeslag.

De participatietoeslag in het kader van een geïntegreerd gezinsbeleid ondersteunt gezinnen om hun kinderen te laten deelnemen aan kinderopvang en onderwijs omdat beide de ontwikkelingskansen vergroten. De vroegere schooltoelagen worden omgevormd tot een participatietoeslag en versterkt.

 


 

De selectieve participatietoeslag
Voor kansarme ouders kan in het bijzonder het financiële aspect een drempel vormen om hun kind naar school te laten gaan. De vroegere schooltoelagen worden omgevormd tot een selectieve participatietoeslag en worden budgettair nog versterkt. Ze komen bovenop de universele participatietoeslagen.

 

Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs: “: “Welzijn en onderwijs slaan vandaag de handen in elkaar en geven een bijzonder krachtig signaal. Door de schooltoelage in de kinderbijslag te integreren automatiseren we op termijn de toekenning van de schooltoelage. Wie recht heeft op een schooltoelage moet die ook ontvangen. Bovendien versterken we de middelen voor de schooltoelage. Daarnaast stimuleren we ouders om hun kinderen zo vroeg mogelijk naar school te sturen door een extra kleutertoeslag toe te kennen. Dit is belangrijk omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kleuters die te weinig op de schoolbanken zitten meer kans hebben om achterstand op te lopen in hun schoolcarrière.”

Enkele concrete voorbeelden. Een groeipakket op maat van...

Niels

Niels is 3 jaar en is ingestapt in de kleuterklas. Zijn ouders hebben een inkomen van 80 000 euro.
In het groeipakket van Niels zit:

 • 160 euro basisbedrag per maand
 • 150 euro kleutertoeslag per jaar op voorwaarde dat hij voldoende aanwezig is in de kleuterklas

Tom

Tom is 13 jaar en groeit op in het gezin van zijn ouders die beiden goed verdienen. Tom speelt basketbal en volgt muziekles.
In het groeipakket van Tom zit:

 • 160 euro maandelijkse basisbedrag
 • 50 euro universele participatietoeslag per jaar

Silke

Silke is 9 jaar en werd geboren met een fysieke beperking waardoor ze extra zorgen nodig heeft. Haar ouders verdienen beiden goed. Silke gaat naar het bijzonder onderwijs. In het groeipakket van Silke zit:

 • 160 euro maandelijkse basisbedrag
 • een zorgtoeslag per maand ifv de noden van Silke
 • 35 euro universele participatietoeslag per jaar

Lien

Lien is 8 jaar oud en enig kind. Haar ouders hebben het financieel niet breed, enkel haar papa werkt en het gezin heeft een inkomen van 25 000 euro.
In het groeipakket van Lien zit:

 • 160 euro maandelijkse basisbedrag
 • 50 euro sociale toeslag per maand
 • 35 euro universele participatietoeslag per jaar
 • 194 euro selectieve participatietoeslag per jaar (uitbetaald in september en februari) als Lien regelmatig op school aanwezig is

Marie

Marie is 11 jaar oud en het zusje van Vic en Gust, haar oudere tweelingbroers van 13 jaar. Haar ouders hebben een inkomen van 55 000 euro. In het groeipakket van Marie zit:

 • 160 euro maandelijkse basisbedrag
 • 60 euro sociale toeslag per maand
 • 35 euro universele participatietoeslag per jaar

Sven

Vorig jaar kwamen Sven’s (15 jaar) beide ouders om bij een auto-ongeluk. Hij is volle wees en woont in het gezin van zijn nonkel en tante. In het groeipakket van Sven zit:

 • 160 euro maandelijkse basisbedrag
 • 160 euro wezentoeslag per maand
 • 50 euro universele participatietoeslag per jaar

Annelies

Annelies (6 jaar) woont bij haar pleegouders Tine en Koen. Het gaat om een kortdurende pleegzorg. In het groeipakket van Annelies zit:

 • 160 euro maandelijkse basisbedrag
 • 61 euro pleegzorgtoeslag per maand
 •  35 euro universele participatietoeslag per jaar

Elien

Elien is 21 jaar en zit in 3e bachelor handelswetenschappen (ingeschreven voor 60 studiepunten). Haar ouders verdienen beiden goed. In het groeipakket van Elien zit:

 • 160 euro maandelijkse basisbedrag
 • 60 euro universele participatietoeslag

 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel