Vicepremier Peeters waardeert pleidooi voor meer werk op maat

De 11 federale en 10 regionale arbeidsmarktexperts van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid stelden vandaag hun rapport voor dat een overzicht geeft van de recente ontwikkelingen op onze arbeidsmarkt en een prognose van de toekomst. Het rapport neemt de maat van de flexibiliteit van onze arbeidsmarkt en schat de impact ervan in op werkgelegenheid én de mogelijkheden op werk op maat. Het rondt af met 25 aanbevelingen.

Vicepremier Peeters waardeert het pleidooi van de Raad voor meer werk op maat en de gunstige inschatting door de Raad van de lastenverlagingen die deze regering doorvoert ten voordele van meer werkgelegenheid. “Ook hun advies om de lastenverlagingen verder te focussen op de lage lonen, is een belangrijke aanbeveling,” aldus Vicepremier en Minister voor Werk en Economie Kris Peeters.

De werkende bevolking vervrouwelijkt, vergrijst en geeft aan dat we onze inspanningen moeten volhouden om een werkgelegenheidsgraad van 73,2% te bereiken tegen 2020. Mede om deze reden heeft deze regering van bij de start duidelijk gemaakt dat werkgelegenheid dé prioriteit is.

“We zijn er werkelijk ten gronde van overtuigd dat we om die reden meer mensen moeten aanmoedigen om aan de slag te gaan én mensen moeten stimuleren om langer aan de slag te blijven,” geeft Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters aan.

Arbeidsmarkt moderniseren

“Dit veronderstelt op korte termijn een modernisering van ons arbeidsrecht. Daar zit ook de nood aan werk op maat. Werk op maat is voor mij dé prioriteit in het komende werkjaar. Ik ben dan ook verheugd dat de Hoge Raad in dit verhaal mee stapt.”

Het verslag van de HRW bevestigt dat zowel werknemers als ondernemingen baat hebben bij meer flexibiliteit. Voor e-commerce en het hier verankeren van huidige en meer nog nieuwe jobs die deze sector oplevert, is dit op korte termijn een absolute noodzaak.

“Maar we moéten overlegd tewerk gaan. Op 5 mei en 8 juli 2015 heb ik zoals bekend overlegd met de sociale partners in logistiek en distributie. Ik heb hen opgeroepen om onverwijld na te gaan hoe we nachtarbeid kunnen invoeren om ze de werkgelegenheidskansen in de e-commerce maximaal te benutten.”

Werk op maat niet uitsluitend gericht op arbeidsduurvermíndering

De HRW roept de sociale partners ook op om hefbomen te creëren om werknemers in tijdelijke arbeid te laten doorstromen naar duurzame arbeid. Het bevorderen van arbeidsvormen die het mogelijk maken om werk en privéleven beter te combineren, mag dus niet uitsluitend gericht zijn op arbeidsduurvermindering. Het moet zorgen voor werkbaar werk gedurende de gehele loopbaan.

“Eén van de belangrijkste pistes daarvoor, is de loopbaanrekening. De HRW stelt dan ook voor om dat, na advies van de sociale partners, in te voeren. De loopbaanrekening laat werknemers toe om tijd en/of loon op te bouwen en dat op een zelf gekozen moment in te zetten,’ aldus Vicepremier en Minister voor Werk en Economie Kris Peeters.

“Het moet duidelijk zijn dat ‘meer flexibiliteit’ niet tegengesteld is aan ‘zekerheid’ en ‘duurzame inzetbaarheid’. Ook die overwegingen moeten deel uitmaken van de oplossing.”

4 actiedomeinen

Vicepremier en Minister voor Werk en Economie Kris Peeters plant de komende maanden acties in 4 domeinen:

1) het verzekeren van een duurzame inzetbaarheid voor elke werknemer;

2) het actief bestrijden van stress en burn-out;

3) het invoeren van een loopbaanrekening en van loopbaansparen;

4) het moderniseren en flexibiliseren van de arbeidstijd.

De vaststelling dat er in België te weinig of geen compenserende aanwervingen meer zijn bij bepaalde arbeidstijdverminderingen is volgens Vicepremier Kris Peeters, mogelijks een element voor de uitvoering van de tax shift. “De vrijgekomen middelen,” aldus de Vicepremier, “zouden aangewend kunnen worden voor extra aanwervingen. Want dàt is uiteindelijk waarom we die tax shift hebben doorgevoerd: om bedrijven de ruimte te geven om meer duurzame jobs te kunnen creëren.”

“De loonlastverminderingen die voorzien zijn vanaf 2016,” besluit Vicepremier en Minister voor Werk en Economie Kris Peeters,  “samen met de indexsprong en de loonmatiging in 2015 en 2016, laten toe een groot deel van de loonhandicap weg te werken. Dat de HRW die lastenverlagingen positief beoordeelt, is dan ook zeer fijn om te lezen. En ook het advies om de lastenverlagingen nog meer te focussen op de lage lonen, is een belangrijke aanbeveling.”

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel