Vlaanderen blijft volop investeren in extra ondersteuning scholen voor gelijke kansen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits blijft volop investeren in extra ondersteuning voor gelijke kansen. Jaarlijks wordt 210 miljoen euro extra voorzien voor personeelsomkadering. Aan die personeelsomkadering wordt niet geraakt. De verdeling van het luik werkingsmiddelen zal evolueren op objectieve en rechtvaardige basis. Voor de werkingsmiddelen lopen twee onderzoeken om na te gaan hoe die in scholen aangewend worden en hoe de verschillen in basistoelagen te objectiveren zijn.

Scholen met meer kansarme kinderen krijgen van de Vlaamse overheid extra middelen voor personeel en voor hun werking (lesmateriaal, verwarming, ….).

Van de totale personeelsomkadering wordt 10% verdeeld op basis van de SES-kenmerken (Sociaal Economische Status) in het basisonderwijs en zijn er GOK (Gelijke Onderwijs Kansen) lestijden in het secundair onderwijs. Daar verandert niets aan. Minister Crevits gaat ervan uit dat gelijke kansen vooral gebaat zijn met extra-ondersteuning daar waar nodig. Deze personeelsomkadering staat voor 210 miljoen euro.

In het gewoon basisonderwijs werden daartoe volgens de meest recente cijfers 84.700 lestijden verdeeld over 2372 scholen. Dit vertegenwoordigt een budget van ongeveer 173 miljoen euro per jaar. Deze middelen evolueren mee met de aangroei van de populatie in het basisonderwijs. In gewoon secundair onderwijs gaat het om 15.785 lestijden voor een budget van ongeveer 35.875.000 euro per jaar.

Van de totale werkingsmiddelen wordt momenteel ongeveer 15% in het gewoon basisonderwijs verdeeld op basis van de SES-indicatoren. Dat gaat om een budget van 64,5 miljoen euro per jaar. In het gewoon secundair onderwijs bedraagt het budget dat op basis van SES-indicatoren wordt verdeeld ongeveer 43 miljoen euro per jaar. Daarover loopt momenteel zowel wetenschappelijk onderzoek als onderzoek door het Rekenhof. Dat is belangrijk om tot een objectieve basis te komen.

Voor de werkingsmiddelen is het de bedoeling om te evolueren naar een meer gelijke basistoelage per kind en onderwijsniveau. Het is van belang om precies te weten hoe de verschillen in basistoelagen per kind te objectiveren zijn. Bepaalde uitgaven zoals verwarming zijn voor iedereen dezelfde. Andere uitgaven zoals gespecialiseerd lesmateriaal wordt mede door de leerlingenpopulatie bepaald.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel